Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sklep Ostoja Smaku

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ____Sklep Ostoja Smaku_ dostępny pod adresem internetowym
  _www.sklep.ostojachobienice.pl , prowadzony jest przez Onix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakrzewie, Zakrzewo 32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy __Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000151373 , NIP 

 9231003279, REGON  970432607  , kapitał zakładowy 50 000 zł

2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020r. poz. 344) oraz określa zasady funkcjonowania Sklepu, w szczególności zasady i tryb zawierania z Klientem przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu, odstępowania od Umowy Sprzedaży i składania reklamacji dot. produktów kupowanych w Sklepie lub usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

§ 2

Definicje 

 1. Sprzedawca ? Onix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakrzewie, Zakrzewo 32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000151373 , NIP  9231003279, REGON  970432607, kapitał zakładowy 50 000 zł.
 2. Klient ?

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub umowę o świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, 

b) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub umowę o świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną;

 1. Sklep ? sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.ostojachobienice.pl służący w szczególności do zamawiania Produktów i zawierania za pośrednictwem Sklepu Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem;
 2. Strona internetowa Sklepu lub Strona ? strona internetowa Sklepu pod adresem www.sklep.ostojachobienice.pl,
 3. Regulamin ? niniejszy regulamin Sklepu;
 4. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianych Produktów.
 5. Formularz Zamówienia ? interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 6. Konsument ? osoba fizyczna, która zawiera Umowę Sprzedaży lub umowę o świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Koszyk ? element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, które Klient zamierza zamówić, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji szczegółów Zamówienia  i jego realizacji, w szczególności ilości Produktów, sposobu dostawy;
 8. Produkt ? oferowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 9. System Teleinformatyczny ? zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. ? Prawo telekomunikacyjne; 
 10. Umowa Sprzedaży ? umowa sprzedaży Produktu/Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną ? wykonanie przez Sprzedawcę na  rzecz Klienta usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. ? Prawo telekomunikacyjne.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Chobienice 166, 64-212 Siedlec .
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: zesmakiem@ostojachobienice.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 68 353 16 00.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonu i fax podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach  9:00 ? 17:00. 

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest:

a) Komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

§ 5

Zasady i informacje ogólne

 1. W Sklepie można zakupić Produkty określone na Stronie internetowej Sklepu, w szczególności: własne wyroby spożywcze Sprzedawcy, produkty dekoracyjne, produkty szkolne i biurowe, produkty dla dzieci, akcesoria do wyposażenia domu oraz vouchery na usługi w Ostoi Chobienice.
 2. Na Stronie internetowej Sklepu znajdują się opisy Produktów określające główne cechy Produktów oraz ich ceny. Informacje o Produktach podane na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką Prywatności oraz plików cookies i potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami tych dokumentów poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia na Stronie.
 4. Oferta zawarcia Umowy Sprzedaży złożona przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 5. Klient jest zobligowany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także kierując się dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
 7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
 8. Dane wprowadzane przez Klienta w toku korzystania ze Sklepu na Stronie Internetowej Sklepu są automatycznie i na bieżąco sprawdzane w sposób elektroniczny w zakresie ich poprawności w celu wykrycia błędów. W toku składania Zamówienia Klient jest automatycznie, na bieżąco informowany o braku lub nieprawidłowych danych wpisanych w Formularzu Zamówienia uniemożliwiających kontynuowanie składania i złożenie Zamówienia, poprzez odpowiedni komunikat wyświetlany w Formularzu Zamówienia. Klient ma również możliwość edycji kluczowych pól Formularza Zamówienia, w szczególności w zakresie liczby zamawianych Produktów, przed złożeniem Zamówienia (to jest do momentu przyciśnięcia pola ?Kupuję i płacę?).

§ 6

Produkty

 1. Sprzedawca w Sklepie prezentuje ceny Produktów brutto uwzględniające podatek VAT wyrażone w polskich złotych PLN.
 2. Ceny Produktów określone na Stronie zachowują swoją ważność tylko w Sklepie. 
 3. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu jest jego cena w chwili składania Zamówienia przez Klienta. 

§ 7

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta drogą elektroniczną usługi polegające na: dokonywaniu z Klientem on-line za pośrednictwem Formularza Zamówienia czynności zmierzających bezpośrednio do uzgodnienia warunków Umowy Sprzedaży Produktów i dostawy, w tym obliczanie za pomocą funkcjonalności Sklepu ceny za Produkt/Produkty, kosztów wysyłki Produktu oraz sumy wartości Zamówienia, umożliwieniu Klientowi składania oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia oraz umożliwieniu zawieraniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu (dalej jako Usługi).
 2. Usługi są świadczone nieodpłatnie.
 3. Usługi są świadczone zgodnie z Regulaminem.
 4. Umowy o świadczenie Usług mają charakter jednorazowy. Umowy o świadczenie Usług są zawierane z chwilą podjęcia przez Klienta pierwszej czynności wchodzącej w zakres Usług, o której mowa w ust. 5 poniżej. Umowy o świadczenie Usług są realizowane na bieżąco, w czasie wykonywania czynności wchodzących w zakres Usług.
 5. Świadczenie Usług rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie a kończy po zawarciu Umowy Sprzedaży i wysłaniu przez Sprzedawcę informacji o zawartej Umowie zgodnie z § 10.
 6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu i w zakresie Usług poprzez złożenie reklamacji na adres Sprzedawcy lub adres mailowy Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu.
 7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 8. Reklamacje, o których mowa w ust. 6 powyżej, będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez  Sprzedającego. Nieudzielenie informacji na reklamację w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.
 9. Klient  może w każdej chwili i bez podania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez zaniechanie (rezygnację z) wykonywania czynności wchodzących w zakres Usług, co następuje z chwilą zaniechania/rezygnacji ze składania Zamówienia i ?opuszczenia? Formularza Zamówienia bez składania Zamówienia. Umowy o świadczenie Usług ulegają również rozwiązaniu z chwilą ich wykonania to jest w szczególności z chwilą złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

§ 8

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia są składane za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu www.sklep.ostojachobienice.pl.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy: 
 4. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia z Produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, a następnie kliknąć przycisk ?Dodaj do koszyka?;
 5. w celu kontynuowania wyboru Produktów ? należy przejść ponownie do zakładek na Stronie gdzie są prezentowane Produkty,
 6. w celu złożenia Zamówienia należy nacisnąć przycisk:

a)  ?Zamówienie?, a następnie po automatycznym przeniesieniu do kolejnej strony Formularza Zamówienia:

– podać dane płatności (w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail), adres dostawy, zaznaczyć opcję ?Faktura VAT?,

– podać dane do faktury VAT ? opcjonalnie,

– zaznaczyć (poprzez kliknięcie okienka) wolę otrzymywania informacji o nowych produktach i promocjach i wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych w celach marketingowych ? opcjonalnie oraz

– wybrać formę dostawy (kurier DHL lub odbiór osobisty) poprzez zaznaczenie (kliknięcie przy) wybieranej opcji lub

b) ?Przejdź do koszyka?/?Zobacz koszyk?, a następnie po automatycznym przeniesieniu do kolejnej strony Formularza Zamówienia wybrać formę dostawy (kurier DHL lub odbiór osobisty)  poprzez zaznaczenie (kliknięcie przy) wybieranej opcji, a następnie nacisnąć przycisk ?Przejdź do kasy?;

po naciśnięciu przycisku ?Przejdź do kasy? należy:

– podać dane płatności (w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail), adres dostawy, zaznaczyć opcję ?Faktura VAT?,

– podać dane do faktury VAT ? opcjonalnie,

– zaznaczyć (poprzez kliknięcie okienka) wolę otrzymywania informacji o nowych produktach i promocjach i wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych w celach marketingowych –  opcjonalnie oraz

– wybrać (zmienić) formę dostawy,

 • w celu złożenia Zamówienia po wykonaniu czynności określonych w pkt 4) powyżej należy dokonać wyboru formy płatności za Zamówienie poprzez zaznaczenie wybranej formy w Formularzu Zamówienia (Przelew Tradycyjny lub szybkie płatności Przelewy24), potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności, a następnie
 • potwierdzić składanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ?Kupuję i płacę?.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail, którą Sprzedawca wysyła Klientowi na adres e-mail, który Klient podał w Formularzu Zamówienia.

§ 9

Płatność

 1. Po złożeniu Zamówienia należy dokonać jego opłacenia.
 2. Płatność za zamówione Produkty oraz za ich dostawę może zostać dokonana w następujący sposób:

a) płatność przelewem tradycyjnym,

b) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 1. Sposób płatności wybiera Klient podczas składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia.
 2. Dokonanie płatności za zamówione Produkty i dostawę oraz zarejestrowanie płatności na koncie Sprzedawcy jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży i przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie za zamawiane Produkty wraz z podatkami oraz opłatach za dostawę  w trakcie składania Zamówienia, poprzez informację zawartą w Formularzu Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności,  przed chwilą wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży i potwierdzenia składania Zamówienia zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 6 ) Regulaminu. 

§ 10

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą i przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu z chwilą jego opłacenia zgodnie z § 9 Regulaminu.
 2. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 3. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz zawarcie Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail, którą Sprzedawca wysyła Klientowi na adres, który Klient podał w Formularzu Zamówienia.
 4. Umowa Sprzedaży ma charakter jednorazowy i jest zawierana na czas od dnia jej zawarcia do dnia jej wykonania, odstąpienia lub rozwiązania.
 5. Zobowiązanie Klienta do wykonania Umowy Sprzedaży trwa od chwili zawarcia wskazanej Umowy do chwili odbioru Produktu. Zobowiązanie Klienta do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży trwa do czasu przedawnienia roszczeń o naprawienie tej szkody.
 6. Wykonanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie odbioru Produktów zakupionych przez Klienta.
 7. Dowodem wykonania Umowy Sprzedaży jest potwierdzenie odbioru Produktu oraz paragon lub faktura VAT ? jeżeli taka została wystawiona na prośbę Klienta. Klient oświadcza, że zgadza się na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Sprzedawcy.
 8. Treść Umów Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana poprzez system teleinformatyczny Sprzedawcy. Informacje o zawartych Umowach Sprzedaży, złożonych Zamówieniach, fakturach VAT Klient uzyskuje również w drodze wiadomości e-mail wysyłanych na adres e-mail Klienta po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu. Treść Umów oraz powyższe informacje są zabezpieczone poprzez tworzenie kopii zapasowej (backupu) tych informacji przez Sprzedawcę. 

§ 11

Dostawa

 1. Produkty zamówione w Sklepie zostaną dostarczone po zarejestrowaniu płatności na koncie Sprzedawcy za dane Zamówienie w terminie określonym w ust. 7 poniżej.
 2. Produkty mogą zostać dostarczone do Klienta w następujący sposób:

a) Kurier DHL,

b) Odbiór osobisty pod adresem Sprzedawcy: Ostoja Chobienice, Chobienice 166, 64-212 Siedlec.

 1. Klient dokonuje wyboru jednego ze wskazanych w ust. 2 powyżej sposobów dostawy podczas składania Zamówienia poprzez zaznaczenie wybieranej opcji w Formularzu Zamówienia przed potwierdzeniem składania Zamówienia zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 6 ) Regulaminu.
 2. Dostawa przez Kuriera DHL odbywa się pod adres dostawy wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia.
 3. Koszt dostawy jest podawany w Formularzu Zamówienia.
 4. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia zmiana sposobu dostawy nie jest możliwa.
 5. Czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 12

Reklamacje dotyczące Zamówień

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczących Produktów (dalej jako Reklamacje). 
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), jest określona w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy: Ostoja Chobienice, Chobienice 166, 64-212 Siedlec lub adres mailowy: zesmakiem@ostojachobienice.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać: 
 5. Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania Klienta (albo nazwę firmy i jej numer NIP oraz adres siedziby Klienta ? gdy Reklamacja jest składana przez Klienta będącego przedsiębiorcą),
 6. Telefon kontaktowy,
 7. Opis wady,
 8. Numer Zamówienia lub datę zawarcia Umowy Sprzedaży,
 9. Datę sporządzenia Reklamacji,
 10. Własnoręczny podpis pisma reklamacyjnego (w przypadku reklamacji papierowej).
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
 2. Klient ma prawo żądać rozpatrzenia Reklamacji w jeden z poniższych sposobów:

A) Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny 

B) Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

C) Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

D) Klient może żądać usunięcia wady,

? z zastrzeżeniem dalszych ustępów oraz obowiązujących przepisów prawa.

 1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę wadliwego Produktu na rzecz wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5 powyżej.
 2. W terminach określonych w ust. 7 powyżej Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 17 poniżej, przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 4. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 5. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że – w przypadku, gdy Produkt jest reklamowany po raz pierwszy – Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.  Jeżeli Klientem jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 1. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. W pozostałych przypadkach Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty ich skutecznego zgłoszenia do Sprzedawcy. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na Reklamację w terminach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
 4. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku. 
 5. Zawarte w niniejszym paragrafie przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Ustęp 9 powyżej nie ma zastosowanie do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 13

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego określonego w Regulaminie Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, poznan.wiih.gov.pl. Konsument może skorzystać również z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2, 12 i 15 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w zakładce ?Odstąpienie od Umowy? na Stronie Internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 2. W przypadku nieskładania oświadczenia o odstąpieniu na formularzu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu powinno jednoznacznie wyrażać wolę odstąpienia od Umowy oraz zawierać dane Konsumenta, dane teleadresowe, datę zawarcia Umowy/odbioru, wskazanie Produktów, których dotyczy Umowa, od której Konsument odstępuje oraz podpis (w przypadku oświadczenia w formie papierowej).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: zesmakiem@ostojachobienice.pl a w przypadku oświadczenia w wersji papierowej ? na adres Sprzedawcy: Ostoja Chobienice, Chobienice 166, 64-212 Siedlec. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 4. Bieg terminu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży określonego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres wskazany w ust. 5 powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 9 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta. 
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. W przypadku odstąpienia Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy poprzez odesłanie na adres: Ostoja Chobienice, Chobienice 166, 64-212 Siedlec, niezwłocznie.
 12. Konsument powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej. W szczególności Konsument powinien zwrócić wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Sprzedający informuje Konsumenta o możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży każdorazowo najpóźniej przed momentem złożenia Zamówienia przez Konsumenta. Informacje te są również zawarte w wiadomości e-mailowej wysyłanej do Konsumenta automatycznie po złożeniu Zamówienia.
 16. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 15

Dane osobowe w Sklepie 

 1. Korzystanie ze Sklepu, w szczególności składanie Zamówień, zawieranie Umów Sprzedaży i umów o świadczenie Usług wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Klientów. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 3. Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów przesyłanych za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 4. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych Klientów znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies znajdującej się na Stronie Internetowej Sklepu (odsyłacz do Polityki, na który należy kliknąć aby zostać przeniesionym do tekstu Polityki, znajduje się w miejscu pt. ?Informacje? na dole Strony).

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na Stronie Internetowej Sklepu. Odsyłacz do Regulaminu, na który należy kliknąć aby zostać przeniesionym do Regulaminu, znajduje się w miejscu pt. ?Informacje? na dole Strony.
 2. Regulamin jest udostępniany Klientowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Strony.
 3. Regulamin może zostać w każdym czasie ze Strony pozyskany, odtworzony, utrwalony i przechowywany przez Klienta za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta, w szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej.
 5. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniem udostępnienia go przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 6. Zmieniony Regulamin nie ma zastosowania do Umów Sprzedaży lub umów o Usługi o zawartych oraz Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu na podstawie jego wcześniejszego wersji. Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do Umów Sprzedaży lub umów o Usługi zawieranych lub Zamówień składanych po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.
 7. Wszystkie rozwiązania programistyczne, w tym kod oprogramowania Sklepu napisany pod indywidualne wymagania Sprzedawcy, są chronione prawem autorskim.
 8. Podstrony Sklepu mogą zawierać linki do zewnętrznych serwisów, których funkcjonowanie uregulowane jest w odrębnych regulaminach, niezależnych od Sprzedawcy.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.