Polityka prywatności i plików cookies

I. Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od klientów sklepu internetowego Onix Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie, Zakrzewo 32 (dalej jako Sklep) za pośrednictwem strony internetowej pod domeną www.sklep.osojachobienice.pl (dalej jako Strona).

Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Onix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakrzewie (Zakrzewo 32), 64-212 Siedlec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000151373  , kapitał zakładowy: 50 000 zł, posiadająca NIP: 9231003279  (dalej: „Administrator”). 

 1. Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby, jak również mailowo na adres: zesmakiem@ostojachobienice.pl
 2. Administrator będzie zbierał od klientów Sklepu (dalej jako Klienci lub każdy z osobna Klient) za pośrednictwem Strony następujące dane osobowe (dalej jako Dane osobowe):
 1. Imię i nazwisko 
 2. Adres e-mail,
 3. Adres,
 4. Numer telefonu
 5. NIP firmy (nieobowiązkowo).
 1. Poza danymi wymienionymi w punkcie 4 powyżej, żadne inne dane osobowe nie będą zbierane przez Administratora danych.
 2. Administrator informuje, że Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:

a) w zakresie ____________________ – w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym ze wszystkich funkcji systemu zamówień na towary oferowane w Sklepie, na podstawie udzielonej przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, 

b) w zakresie sprzedaży – w celu wykonania umowy sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz wysyłki towaru pod wskazany przez Klienta adres, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b) w zakresie ____________________ – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń związanych ze stosunkiem pracy lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy konieczny, aby spełnić cele, dla których Dane zostały zgromadzone określonych w pkt 7 powyżej, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

W zależności od podstawy przetwarzania Danych osobowych, dane te mogą być przechowywane:

a) do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

b) do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych, który Administrator będzie zobowiązany uwzględnić;

c) do momentu upływu przedawnienia roszczeń względem Administratora lub samego Administratora,

zawsze w zależności od tego, który termin jest dłuższy.

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: Ostoja Chobienice.
 2. Każdej osobie, która w przypadku przekazywania innych danych, niż wymagane przez przepisy prawa, wskazane powyżej, udzieli zgody na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do cofnięcia/odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem/odwołaniem. 
 3. 10.Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać od Administratora danych dostępu do tych danych osobowych, które jej dotyczą, a także może żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 4. 11.Każdemu Klientowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że Klient, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych, któremu dostarczono te dane osobowe, na zasadach określonych w RODO.
 5. 12.Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, swoje miejsce pracy lub które jest miejscem domniemanego naruszenia, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą, narusza przepisy RODO. Funkcję organu nadzorczego na terytorium RP pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. 13.Każdy Klient, którego Dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1  lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 7. 14.Podanie przez Klienta Danych osobowych oraz wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie podczas rejestracji w Sklepie jest niezbędnym elementem procedury rejestracji w Sklepie oraz złożenia zamówienia na towary oferowane w Sklepie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu. W przypadku niepodania określonych danych osobowych nie jest możliwe korzystanie ze Sklepu i składanie zamówień.
 8. 15.Dane przetwarzane w sposób określony powyżej nie będą wykorzystywane do profilowania ani do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji.
 9. 16.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego to jest poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej.

II. Pliki „cookies”

 1. Niniejsza polityka dotycząca plików cookies reguluje zasady przechowywania i uzyskiwania przez Administratora dostępu do informacji zawartych w plikach cookies zapisywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta podczas korzystania ze Strony.
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym  Klienta, podczas korzystania ze Strony. Na ich podstawie możliwe jest stwierdzenie w szczególności, czy Klient odwiedzał Stronę, w jaki sposób z niej korzystał, w przypadku, gdy Klient już raz zalogował się na Stronie, możliwe jest zautomatyzowanie kolejnego logowania. 
 3. Informacje zawarte w plikach cookies są automatycznie zbierane przez Administratora podczas korzystania ze Strony. 
 4. Pliki cookies przechowywane są przez Administratora w celu obsługi Strony, zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów, dla celów statystycznych, badania potrzeb Klientów, doboru reklam odpowiednio do zainteresowań Klienta korzystającego ze Strony, przeciwdziałania nadużyciom w korzystaniu ze Strony itp.
 5. Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Klienta uprzedniej zgody poprzez kliknięcie przycisku w pojawiającej się listwie dolnej przy otworzeniu strony www.sklep.ostojachobienice.pl.
 6. Przechowywanie informacji zawartych w plikach cookies i uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje oddziaływania tych danych na urządzenie końcowe Klienta.
 7. Klient może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Korzystanie z Strony możliwe jest również wtedy, kiedy Klienta wyłączy wykorzystywanie plików cookies; może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności Strony. 
 9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Strony w przypadku gdy Klient ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

III. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies bez konieczności informowania o tym Klientów.
 2. Aktualna Polityka prywatności i plików cookies zawsze będzie publikowane na Stronie ze wskazaniem daty jej publikacji.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji na Stronie Polityki Prywatności i plików cookies zawierającej te zmiany.