Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 11 i 14 poniżej.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w zakładce ?Odstąpienie od Umowy? , jednak nie jest to obowiązkowe. 
 3. W przypadku nieskładania oświadczenia o odstąpieniu na formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu powinno jednoznacznie wyrażać wolę odstąpienia od umowy oraz zawierać dane Konsumenta, dane teleadresowe, datę zawarcia umowy oraz podpis (w przypadku oświadczenia w formie papierowej).
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: zesmakiem@ostojachobienice.pl
 5. Bieg terminu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 6. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy określonego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres wskazany w ust. 4 powyżej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 8 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami i wskaże taką zgodę w formularzu zwrotu.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta. 
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy poprzez odesłanie na adres: Ostoja Chobienice, Chobienice 166, 64-212 Siedlec, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 13. Konsument powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. W szczególności Konsument powinien zwrócić wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania czynności koniecznych do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwracany Produkt powinien być opakowany tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.
 14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 16. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zawierających zwracane Produkty, które są wysłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem.
 17. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 287) Klientom, którzy nie są Konsumentami, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.